De Noordstrook

Tussen het spoor en de wijk Enka ligt ‘de Noordstrook’. Voor de ontwikkeling van de Noordstrook werkt Spoorzone Ede samen met de Grondbank. Momenteel zitten we in de ontwerpfase en vanaf eind 2023 zal de Noordstrook in fases ontwikkelt gaan worden. De Noordstrook moet een plek worden voor iedereen en daarom kunnen bewoners meedenken over de inrichting.

Bij het ontwerpen van de Noordstrook is ervoor gekozen om via een participatietraject de omwonenden van de Noordstrook mee te laten denken. Om dat te faciliteren zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd:

  • 15 maart: tijdens deze bijeenkomst zijn de wensen en zorgen van de bewoners voor de Noordstrook opgehaald. 
  • 16 mei: bijeenkomst waar bewoners hun mening konden geven over de ingetekende voorzieningen van het conceptontwerp.
  • 12 september: bijeenkomst waar het definitieve ontwerp werd gepresenteerd.

Voorafgaand aan het participatieproces zijn een aantal kaders opgesteld:

  • ruimte voor 40 parkeerplaatsen;
  • voldoende waterberging;
  • fietspad;
  • voldoende leefruimte voor verschillende beschermde plant- en diersoorten;
  • grondwal om geluid van het spoor tegen te houden;
  • ruimte voor de oudere jeugd (vanaf 12 jaar);
  • beschikbaar budget.

Startpunt waren de ontwerpen vanuit Spoorzone en ENKA. Hieronder geven we een overzicht van het keuzeproces. 

Tijdens deze avond zijn de wensen en zorgen voor de invulling van de Noordstrook opgehaald. Alle genoemde wensen en zorgen zijn verwerkt in een Excelbestand. De tips die via de mail binnen zijn gekomen, zijn ook toegevoegd aan dit bestand.
Aan de hand van dit Excelbestand is gekeken welke wensen veel genoemd zijn, daarna is er een afweging gemaakt of hier ruimte voor was in de Noordstrook. Met de zorgen die genoemd zijn, is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Tijdens de tweede bijeenkomst is het schetsontwerp gepresenteerd. Hierin is een groot aantal wensen ingetekend. Om de balans tussen ecologie en wensen in de Noordstrook te bewaren was het niet mogelijk om alle wensen in te passen. Daarom konden bewoners aangeven waar hun voorkeur naar uitging. Dit is gedaan door middel van ‘tips & tops’. Op die manier kon een keuze worden gemaakt tussen de ingetekende wensen, c.q. voorzieningen. Het basketveld bijvoorbeeld is tijdens de tweede avond maar twee keer als ‘top’ aangeduid en is daarom uit het ontwerp gehaald.

Vanuit de organisatie Sportservice De Vallei was iemand aanwezig om de ontwikkelende ideeën rond een sportbieb toe te lichten.

Op de laatste avond is het definitieve ontwerp gepresenteerd en konden hier vragen over worden gesteld. Daarnaast was Dennis Janse van de wijkvereniging Op ENKA aanwezig om te vertellen over de sportbieb.

Tussen de tweede en de derde bijeenkomst heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de gebiedsagenda voor Ede-Zuid vast te stellen. In de gebiedsagenda staat: ‘Op ENKA ondersteunen we de inrichting als sport, spel- en ontmoetingsplek voor de jeugd. In de Noordstrook zetten we in om een jongerenontmoetingsplek te organiseren'. Om deze reden is de JOP ingepast in de Noordstrook. Dit is een concrete invulling van het kader om ruimte te creëren voor de oudere jeugd. Tijdens de laatste avond kwamen hier veel vragen over, met name over zorgen omtrent mogelijke overlast. Hier wordt goed naar gekeken, daarom is er ook goed nagedacht over de locatie, de vormgeving van de JOP en het niet verlichten van de JOP, maar focus van de verlichting te houden op de fietspaden.

Heeft u vragen over de JOP? Hiervoor kunt u contact opnemen met Sergio Folmer, jongerenwerker van Malkander (sfolmer@malkander-ede.nl) en met Bert de Pater, wijkagent (bert.de.pater@politie.nl).   

Vanaf september 2024 starten we de aanleg van het zuidelijke deel van de Noordstrook. Het noordelijke deel wordt vanaf begin 2025 gerealiseerd. Dit kan niet eerder, omdat het noordelijke deel nog gebruikt wordt door bouwverkeer en als bouwterrein in verband met de aanleg van station en de fietstunnel.

Contact

Heb je vragen of ideeën voor de Noordstrook? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@ede.nl.